Amacımız

 


cta-bg

Doğal ormanların daha iyi korunması,

Yüzyıllardır bulundukları yerlerde tarihin tanıklığını yapan doğal yaşlı ormanlar biyolojik çeşitlilik, estetik değer, barındırdıkları anıt ağaçlar ve nadir türler ile hem bilimsel hem de estetik açıdan eşsiz ekosistemlerdir. Bununla birlikte doğal yaşlı ormanların kapladığı alanlar her geçen gün azalmakta ve yapıları bozulmaktadır. Ormancılıkta ileri ülkelerin çoğu sahip oldukları doğal yaşlı orman yapısındaki ekosistemleri korumak için pek çok teknik önlem almaktadır. Endüstriyel ağaçlandırmalar doğal ormanların adeta sigortasıdır. Odun ihtiyacının endüstriyel ağaçlandırma sahalarından karşılanması durumunda doğal ormanların üzerinde ki üretim baskısı azalacak ve daha iyi korunabileceklerdir.

Artan odun hammadde ihtiyacını karşılayarak dış pazarlara bağımlılığın azaltılması,

Ülkemiz, orman ürünleri ithalatı yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almakta, Her yıl artan odun ham maddesi ihtiyacı ülkemiz kaynaklarından karşılanamadığı için yıllık odun ham maddesi ithalatı 5 milyar dolar seviyelerine çıkmıştır. Endüstriyel ağaçlandırmalar kısa idare süreli hızlı gelişen ağaç türleri ile ağırlıklı olarak odun üretim maksadıyla kurulmaktadır. Ülkeler odun hammaddesi üretimini artırmak amacıyla, kendi ulusal çözümlerini üreterek odun üretimine yönelik ağaçlandırma yatırımlarına büyük önem vermekte ve teşvik tedbirleri uygulamaktadırlar. Halen ülkemizdeki endüstriyel ağaçlandırmalar toplam orman alanının ancak %0,3’ü kadardır. Odun hammaddesi talebinin, doğal ormanlarımızdan sürekli olarak karşılanması mümkün değildir. Odun işleyen sanayi kuruluşlarının bir bölümü, ülkemizde yeterli odun hammaddesi temin edemedikleri için yurt dışında tesis kurmakta, yatırım yaptıkları ülkelerde istihdam ve katma değer yaratmaktadırlar. Odun hammaddesi konusunda halen olduğu gibi başka ülkelere bağımlı olup, her yıl milyon dolarlar ödemek istemiyor, kurulu kapasiteleri Avrupa ölçeğinin üzerine çıkmış olan lif yonga ve kâğıt sektörümüzün geleceğini düşünüyorsak kendi hammaddemizi dışa bağımlı olmadan kendi topraklarımızda üretmeliyiz.

Petrol ve doğal gaza bağımlılığımızı izah etmek mümkündür. Ancak, müsait iklimimiz, yeterince toprağımız, Son yıllarda endüstriyel ağaçlandırmalara önem vermeye başlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve İzmit ve Marmara Araştırma Enstitümüz ile en az bunlar kadar önemli Ali Nihat Gökyiğit gibi çevreci vatansever iş adamlarımız varken, odun hammaddesine olan bağımlılığımız nasıl izah edilebilir?

Erozyonun ve Karbon emisyonunun azaltılması,

Karbon, canlı hücrenin bir yapı taşı ve biyolojik yaşam için organizmalara gerekli olan en önemli bir temel yapı elementidir. Çünkü bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için karbondioksit özümlemesine ihtiyacı vardır. Bitkiler karbonu bünyelerinde tutarlar, yandıkları veya çürüdükleri zaman ise CO2 üretirler. CO2, yaşam için oksijen kadar gerekli bir öğedir.

Ancak havadaki CO2 oranın artması yer kürede sera etkisi yaratmakta havanın sıcaklığının artmasına iklim değişiklikleri yaşanmasına sebep olmaktadır. Ormanlar karbondioksit ‘in sera gazı etkisi yapabileceği miktara ulaşmasını önlemek için çok önemli karbon yutaklarıdır. 100 yaşındaki bir kayın ağacı 6 ton karbon tutarken, 1 hektar çam ormanı her yıl 10 tona yakın CO2 gazını emmektedir. Ağaçların bilinçsiz bir şekilde kesilmesi ve yakılması havadaki CO2 yüzdesinin artmasına sebep olmaktadır. Atmosfer kirlenmesindeki en büyük pay, karbondioksit gazınındır. Genelde ormanlar, atmosferdeki 700 milyar ton karbonun 400-500 milyar tonunu depo eder.

ENAT A.Ş 14-15 Nisan 206 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen 3. Karbon zirvesinde “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne laik görülmüştür.

Çünkü: 

  1. ENAT A.Ş kısmen ve ya tamamen orman örtüsünden mahrum arazileri, ağaçlandırarak mevcut yutak alanlarının (karbon havuzları) genişletilmesine katkıda bulunmaktadır.
  2. Tesis ettiği ormanları (yutak alanlarını) özenle yetiştirip koruyarak birim alanlardaki karbon bağlama performanslarını artırmaktadır.
  3. Ürettiği lif yoga odunları sunta sanayinde kullanıldığı için biokütle içinde bağlanan karbonun atmosfere geri dönüşümünü geciktirmektedir.
  4. Büyüme performansı yüksek olan hızlı gelişen orman ağacı türleriyle (sahil çamı ve kızılçam) tesis ederek daha fazla karbon tutulmasına katkı sağlamaktadır.

Büyüme performansı çok düşük bozuk orman alanlarını ağaçlandırarak daha fazla karbon tutulmasına hizmet etmektedir.

Yeni istihdam alanları oluşturulması,

Ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiği köylerde arazi hazırlığından son hâsıla kesimlerine kadar her yıl yapılan birçok çalışmada yüzlerce mevsimlik işçi, 15 daimi personel ile dozer, traktör, kamyon gibi birçok iş makinesi çalıştırılmaktadır. Ağaçlandırma faaliyetlerini yürüttüğümüz 10 köyün halkına çalışmaları karşılığında yaklaşık 6 milyon TL ödeme yapılmıştır.  

Kırsal kalkınmaya katkı sağlanması,

Ağaçlandırma çalışmalarını yürüttüğümüz köylerin halkı ile ormancılarımızın değimi ile “hasım değil hısım” olmaya çalışıyoruz. Bu konu Enat’ın Çalışma yapılan köylere sağlanan süt soğutma tankı, badem ağaçlandırması, arıcılık gibi desteklemeler ve köy yolu, okulu, camisi, kahve hanesi, onarımları ile köylerin kalkınmalarına azda olsa katkımız olmaktadır.